ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.271/2015 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.20.035/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.28.407/2017 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 20.035/2017 al Direcției de Management şi al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra- Neamţ nr.95/2017, Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra- Neamţ nr.29/2017, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă organigrama și statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 noiembrie 2017, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

      (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.69/2017 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                   Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr.272

Din 30 octombrie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 272.PDF