ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea statului de funcţii al Teatrului Tineretului Piatra Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr.19.440/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.1.587/2017 a Teatrului Tineretului Piatra Neamţ;

 Văzând raportul de specialitate comun nr.19.440/2017 al Direcției de Management și al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Hotărârea nr.3/2017 a Consiliului administrativ al Teatrului Tineretului Piatra Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

  În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcții al Teatrului Tineretului Piatra Neamț, anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 115/2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Tineretului Piatra Neamț, după cum urmează:

a.     Postul de actor*, studii superioare, grad profesional II, poziția 40 în statul de funcții, din cadrul Compartimentului artistic, se transformă în actor*, studii superioare, grad profesional I;

b.     Postul vacant de referent de specialitate (organizare spectacole), studii superioare, grad profesional II, poziția 82 în statul de funcții, din cadrul Compartimentului financiar-contabil, se transformă în referent de specialitate (organizare spectacole), studii superioare, grad profesional I.

Art.2:  Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 noiembrie 2017, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi conducerea Teatrului Tineretului Piatra Neamț vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                              Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.273

Din 30 octombrie 2017