ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri cu Asociaţia Children Forever în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.16.677/2017 a domnului Dragoș-Nicolae Andoni, consilier județean, întocmită în baza solicitării nr. 327/2017 a Asociaţiei Children Forever;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 16.677/2017 al Direcţiei generale buget finanţe, al Direcției de management şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

        Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Asociaţia Children Forever, în vederea realizării proiectului ”Festivalul Internațional pentru Copii și Tineret Cântec de Stea – Piatra Neamț 2017”,  ediția a VII-a, care se va desfăşura în perioada 8-10 decembrie 2017.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunii de la alin. (1), în cuantum de 5.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Asociaţia Children Forever, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, instituţiilor publice şi altor persoane interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

         

 

                         CONTRASEMNEAZĂ:

                                                    SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                              Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr.274

Din 30 octombrie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 274.PDF