ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea actualizării devizului general din cadrul proiectului de interes județean „Eliminarea unor puncte periculoase pe trasee montane Masiv Ceahlău”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Examinând expunerea de motive nr. 19.630/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.19.630/2017 al Serviciului turism și al Direcției generale buget finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă actualizarea devizului general din cadrul proiectului de interes județean „Eliminarea unor puncte periculoase pe trasee montane Masiv Ceahlău”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Județean nr.49/2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţii de interes judeţean „Eliminarea unor puncte periculoase pe trasee montane din Masivul Ceahlău”.

Art.2: Serviciul turism și Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

     PREŞEDINTE

     Ionel ARSENE

 

 

 

 

  CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                              Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.275

Din 30 octombrie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 275.PDF