ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea actualizării devizului general din cadrul proiectului de interes județean „Eliminarea și securizarea zonelor periculoase din Masivul Ceahlău”- scări vârful Toaca

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Examinând expunerea de motive nr.19.629/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.19.629/2017 al Serviciului turism și al Direcției generale buget finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă actualizarea devizului general din cadrul proiectului de interes județean „Eliminarea și securizarea zonelor periculoase din Masivul Ceahlău”- scări vârful Toaca, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Județean nr.147/2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean „Eliminarea şi securizarea zonelor periculoase din Masivul Ceahlău”.

Art.2: Serviciul turism și Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

     PREŞEDINTE

     Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                     Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.276

Din 30 octombrie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 276.PDF