ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă unui obiectiv de investiții de interes public județean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.20.451/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.20.451/2017 al Direcţiei investiții, transporturi și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

              Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Demolare Pavilion Central al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni și construire spații centrală termică și spălătorie”, în valoare totală de 1.099.655 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 916.625 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 4 luni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia investiții, transporturi și infrastructură județeană va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

   PREŞEDINTE

   Ionel ARSENE

 

 

 

                                                            

      CONTRASEMNEAZĂ:     

                                                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                       Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.277

Din 30 octombrie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 277.PDF