ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri pentru realizarea unui obiectiv de investiții de interes județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Examinând expunerea de motive nr. 20.020/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 20.020/2017 al Direcţiei investiții, transporturi și infrastructură județeană şi al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(3) lit ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă actualizarea devizului general al obiectivului de investiţii de interes judeţean ”Reabilitare şi modernizare DJ 157C DN15(Viişoara)-Scăricica-Bisericani-Sanatoriu Bisericani, km. 0+000- 6+615”,  conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Județean nr.213/2011 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii de interes judeţean ”Reabilitare şi modernizare DJ 157C DN15(Viişoara)-Scăricica-Bisericani-Sanatoriu Bisericani, km. 0+000- 6+615”.

Art.2: (1) Se aprobă actualizarea valorii totale și a contribuției proprii a Județului Neamț pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Realibitare și modernizare DJ 157C DN 15 (Viișoara)-Scăricica-Bisericani-Sanatoriu Bisericani, km. 0+000-6+615”, după cum urmează:

-Valoarea totală a investiției, în condițiile actualizării devizului general, este de 13.327.297 lei (inclusiv TVA);

-Valoarea contribuției proprii a Județului  Neamț este de 558.149,21 lei (inclusiv TVA).

(2) În mod corespunzător, se abrogă art.17 din Hotărârea Consiliului Județean nr.56/2017 privind aprobarea actualizării valorilor totale și a contribuției proprii a Județului Neamț pentru o serie de obiective de investiții de interes public județean.

Art.3: Direcţia investiții, transporturi și infrastructură județeană și Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ:

                          SECRETARUL JUDEŢULUI

                                  Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.279

Din 30 octombrie 2017

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 279.PDF