ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                         

HOTĂRÂRE

 

pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării generale a Asociaţiei „Grupul de acţiune locală Ceahlău”

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Statutului Asociaţiei „Grupul de acţiune locală Ceahlău”, însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.72/2016;

Examinând expunerea de motive nr. 860/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza demisiei domnului Dănuţ Andruşcă;

Văzând raportul de specialitate nr. 860/2017 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr.1632/2017 al comisiei de validare;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează domnul Pavăl Gabriel Dan, consilier judeţean, ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei „Grupul de acţiune locală Ceahlău”.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 206/2016 pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării generale a Asociaţiei “Grupul de acţiune locală Ceahlău.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

                                                

              

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ:

                                                   SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                            Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.28

Din 31 ianuarie 2017