ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                           

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate

în administrarea Companiei Județene APA SERV S.A. Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, și ale Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.19.193/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.27.435/2017 a Companiei Judeţene APA SERV S.A. Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 19.193/2017 al Direcției de management și al Direcției generale buget-finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

              Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al Judeţului Neamţ în domeniul privat al acestuia, a bunurilor cu o valoare totală de 112.402,51 lei (la data de 31.12.2016), având datele de identificare şi de amplasament prevăzute în anexele nr.1-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă scoaterea din funcţiune și casarea bunurilor de la alin. (1) de către administratorul acestora, respectiv Compania Judeţeană APA SERV S.A. Neamț.

Art.2: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Compania Judeţeană APA SERV S.A. Neamț vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

            PREŞEDINTE

             Ionel ARSENE

     

 

 

 

                                                           

       CONTRASEMNEAZĂ:

                                                     SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                           Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.280

Din 30 octombrie 2017