ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea documentației de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a operării Depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum și ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

Examinând expunerea de motive nr.19.823/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.19.823/2017 al Direcției proiecte și programe de dezvoltare județeană și al Direcției de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit.”d”, alin. (5) lit. ”a”, pct.13  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Caietul de sarcini privind delegarea operării Depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă conținutul Contractului de delegare prin concesiune a operării Depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.102/2016 pentru aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea operării Depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov, cu modificările și completările ulterioare.

 Art.4: Direcția proiecte și programe de dezvoltare județeană va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                         CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                      SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                        Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr.281

Din 30 octombrie 2017