ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri realizate în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.19.738/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.19.738/2017 al Direcției proiecte și programe de dezvoltare județeană și al Direcției de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

         Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean

Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit.„c”, alin.(4), lit.„a”, alin. (5) lit. ”a”, pct.13  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Neamţ cu bunurile având o valoare totală de 712.359,03 lei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se completează Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 25/27.08.1999, cu modificările ulterioare, precum și Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.68/2017 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Județului Neamț.

Art.2: Se aprobă darea în administrare temporară către Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț, până la finalizarea procedurii de selectare a unui operator specializat, a bunurilor proprietate a Județului Neamț prevăzute la art.1, alin.(1).

           Art.3: Serviciul unitatea de implementare a proiectelor, precum și Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                                            SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                        Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr.282

Din 30 octombrie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 282.PDF