ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                         

HOTĂRÂRE

 

privind repartizarea numărului suplimentar de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Neamț

 

    Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, ale Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.19.907/2017 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.19.907/2017 al Direcţiei generale buget finanţe, solicitările nr. 2475/2017 a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, nr. 325/2017 a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, nr. 406/2017 a Episcopiei Romano-Catolice Iași, nr.180/2017 a Arhiepiscopiei Majore Române Unite cu Roma, Greco-Catolică și nr. 81/2017 a Cultului Creștin Penticostal din România-Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

     Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit. b) și ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă repartizarea unui număr suplimentar de 46 de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult aparținînd cultelor religioase recunoscute din Romania, din județul Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

                                                                          

 

       CONTRASEMNEAZĂ:

                                               SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                          Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.283

Din 30 octombrie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 283.PDF