ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                      

HOTĂRÂRE

 

privind darea în administrare a unor sectoare de drum județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 18.977/2017 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 10.845/2017 a Primarului comunei Doljești;

Văzând raportul de specialitate comun nr.18.977/2017 al Direcției investiții, transporturi și infrastructură județeană și al Direcției de management, Hotărârea Consiliului local al comunei Doljești nr.100/2017, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit.„c”, alin.(4), lit.„a”, alin. (5) lit. ”a”, pct.12  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă darea în administrarea Consiliului local al Comunei Doljești, pe durata implementării proiectului „Alei pietonale în comuna Doljești, județul Neamț”, a două sectoare ale drumului județean DJ 207K, km.0+000-9+500, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În calitate de administrator inițial al bunului prevăzut la alin.(1), Consiliul Județean Neamț emite acordul prealabil privind realizarea proiectului„Alei pietonale în comuna Doljești, județul Neamț”.

           Art.2: Direcția investiții, transporturi și infrastructură județeană și Direcția de management vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv pentru încheierea protocolului de predare primire a sectorului de drum până la data de 6 noiembrie  2017.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                                            SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                        Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr.284

Din 30 octombrie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 284.PDF