ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale în trafic județean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 18.132/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr.141/2017 a Societății Comerciale Vasiodor Logistic S.R.L., nr.81, 82 și 83/2017 ale Societății Comerciale Autotur Expres S.R.L., respectiv nr. 72/2017 a Societății Comerciale Stellaria S.R.L.;

Văzând raportul de specialitate nr. 18.132/2017 al Direcţiei investiții, transporturi și infrastructură județeană, avizele nr. 3613, 3684 și 3704/2017 ale Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Teritorială Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art.91, alin.(5), lit.”c”, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, operatorilor de transport prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia investiții, transporturi și infrastructură județeană va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri agenţilor economici, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ:

                                                     SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                          Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr.285

Din 30 octombrie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 285.PDF