ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                                                                      CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                      

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea dării în folosință cu titlu gratuit a unor bunuri către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al  Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu  modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 20.333/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 20.333/2017 al Direcției logistică, protocol și întreținere,  al Direcției generale buget finanțe și al Direcției de management, adresele nr. 3.527.400, 3.527.550 și 3.528.067/2017 ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al Județului Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

             Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”c”, ale alin. (5) lit. ”a” pct. 8, ale art. 97 și ale art.124  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă darea în folosință cu titlu gratuit către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al Județului Neamț a bunurilor proprietate privată a Județului Neamț, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe o perioadă de 5 ani.

(2) Bunurile prevăzute la alin.(1) vor fi utilizate conform destinației lor, numai pentru desfășurarea activității specifice a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț.

Art.2: Direcţia logistică, protocol și întreținere și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al Județului Neamț vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv pentru efectuarea operațiunilor de predare-preluare a bunurilor.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ:

                              SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                 Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.287

Din 30 octombrie  2017

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 287.PDF