ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                         

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 115/2007 privind aprobarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Actului constitutiv şi ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara EURONEST, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 115/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 858/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza demisiei domnului Dănuţ Andruşcă;

Văzând raportul de specialitate  nr. 858/2017 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr.1633/2017 al comisiei de validare;

         Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 13, art. 92, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 115/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul desemnării doamnei Bulai Oana Gianina pentru a reprezenta Consiliul Judeţean Neamţ, alături de Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, domnul Ionel Arsene, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”EURONEST”.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

  CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                       Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.29

Din 31 ianuarie 2017