ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                      

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea statului de funcții al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr.20.385/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 39.075/2017 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

       Văzând raportul de specialitate comun nr. 20.385/2017 al Direcției de management și al Direcţiei generale buget finanţe, Hotărârea nr. 82/2017 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

         Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

         În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c), ale alin.(5), lit.a) pct.2  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcții al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni – anexa nr. 4b la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.202/2016 privind luarea unor măsuri referitoare la centrele rezidențiale pentru persoanele adulte cu dizabilități din subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, acesta urmând a avea forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 noiembrie 2017, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

         CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                          Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.294

Din 30 octombrie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 294.PDF