ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                           

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea planurilor de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;

Examinând expunerea de motive nr.20.217/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.20.217/2017 al Direcției de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor Neamţ, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Direcția de management din cadrul Consiliului Judeţean Neamţ, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ și Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor Neamţ vor dispune măsurile necesare respectării şi aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, precum şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                       CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                               Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.295

Din 30 octombrie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 295.PDF