ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                                  

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.275/2015 privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru mijloacele de transport din parcul auto al Consiliului Judeţean Neamţ și instituțiilor din subordinea acestuia

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 20.404/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 2.581/2017 a Complexului Muzeal Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 20.404/2017 al Direcţiei generale buget finanţe și al Direcției logistică, protocol și întreținere, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art.91 alin.(5), lit.”a”, pct.4 și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea poziției nr. 8 – Complexul Muzeal Județean Neamț, din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.275/2015 privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru mijloacele de transport din parcul auto al Consiliului Judeţean Neamţ și instituțiilor din subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 

 

Instituții subordonate Consiliului Județean Neamț

Tip autovehicul

Necesar combustibil lunar/autoturism

8

Complexul Muzeal Județean Neamț

Autoturism

150

Autoutilitară

200

 

Art.2: Direcţia generală buget finanţe și Complexul Muzeal Județean Neamț vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

 

      CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                   Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.297

Din 30 octombrie 2017