ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                                                                       CONSILIUL  JUDEŢEAN                                                                                 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei județului Neamț cu principalele produse agroalimentare și industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat, în caz de mobilizare sau război, valabil în perioada 2017-2020

 

Consiliul Județean Neamț;

Având în vedere prevederile Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, ale Legii nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război, precum şi ale Ordinului comun nr. 109/196/5/25/16930/63/540/2003 pentru aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire către populaţie a principalelor produse alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi cartele, în caz de mobilizare sau de război;

Examinând expunerea de motive nr.11.919/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judetean Neamt, întocmită în baza adresei nr. 871NT/2017 a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Neamţ;

  Văzând raportul de specialitate  nr.11.919/2017 al Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

          Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

               În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: Se aprobă Programul de aprovizionare a populaţiei judeţului Neamț cu principalele produse agroalimentare și industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat, în caz de mobilizare sau război, valabil în perioada 2017-2020, în forma prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

      Ionel ARSENE

 

 

 

 

              CONTRASEMNEAZĂ:

            SECRETARUL JUDEŢULUI

            Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.299

Din 30 octombrie 2017