ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                                              

           

HOTĂRÂRE

 

privind atribuirea şi încheierea contractului ”Delegarea prin concesiune

 a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ” din Zona 3, judeţul Neamţ”

 

     Consiliul Judeţean Neamţ;

       Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMŢ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 199/2015 privind aprobarea documentaţiei de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare din Zona 3, judeţul Neamţ;

        Examinând expunerea de motive nr. 402/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

       Văzând raportul de specialitate comun nr.402/2017 al Serviciului Unitatea de implementare a proiectelor şi al Direcţiei de management, adresa nr. 681/2016 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

       Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

       În temeiul dispozitiilor art.91, alin.(5), lit.„a”, pct.13 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă atribuirea contractului ”Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMŢ din Zona 3, judeţul Neamţ”, către Asocierea Societatea Comercială ROSSAL S.R.L. (lider de asociere) şi Societatea Comercială DIASIL SERVICE S.R.L. Suceava (asociat), ofertant declarat câştigător, ca urmare a finalizării procedurii de achiziţie publică.

Art.2: Se aprobă încheierea contractului ”Delegare prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMŢ din Zona 3, judeţul Neamţ”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă redevenţa şi tarifele aferente serviciilor prestate de operator, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMŢ să voteze, în numele Judeţului Neamţ, aprobarea atribuirii şi încheierii contractului ”Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMŢ din Zona 3, judeţul Neamţ”, în forma aprobată potrivit anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.5: Direcţia proiecte şi programe de dezvoltare judeţeană şi reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMŢ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

 

           Contrasemnează:

                                                                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                   Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.3

Din 17 ianuarie 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 3.PDF