ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ  în cadrul Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, ministrului sănătăţii şi ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale;

Examinând expunerea de motive nr. 29/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.3/2017 a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ;

   Văzând raportul de specialitate nr. 29/2017 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul- verbal nr. 1634/2017;

                    Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispozitiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se desemnează domnul Constantin Dan Vasile ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională, constituită la  nivelul judeţului Neamţ.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.194/2016 pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ  în cadrul Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor  interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                             Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamţ

Nr.30

Din 31 ianuarie 2017