ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 250/2017 privind modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.20.671/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 117.959/2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;

Văzând raportul de specialitate comun nr.20.671/2017 al Direcției de management și al Direcţiei juridice și relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.”c ” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea art.1, alin.(2) la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 250/2017 privind modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț, acesta urmând să aibă conținutul:

„(2) În mod corespunzător, se completează Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 25/27.08.1999, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 68/2017 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Județului Neamț.”.

Art.2: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

                                                                             Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                                             CONTRASEMNEAZĂ:

                    SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                           Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr.300

Din 30 octombrie 2017