ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea și validarea unui consilier judeţean ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;

Examinând expunerea de motive nr. 19.066/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 19.066/2017 al Direcției Juridice și Relații Internaționale,  raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti, precum  şi rezultatul votului secret consemnat în procesul-verbal nr. 20758/2017;

              Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se desemnează ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ domnul Stoica Mihai Doru, consilier județean.

(2) În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 189/2016 privind desemnarea unor consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț.

Art.2: (1) Se validează persoana desemnată potrivit art.1, alin.(1) ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț.

(2)  În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 221/2016 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                  Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.301

Din 30 octombrie 2017