ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                           

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 156/2016  privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 18.427/2017 a domnului Dragoș Nicolae Andoni, consilier județean, întocmită în baza demisiei acestuia din calitatea de reprezentant al Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societății Comerciale DRUPO S.A. Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 18.427/2017 al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, rezultatele votului secret consemnate în procesele verbale nr. 20771/2017, nr.20772/2017 și nr. 20759/2017, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

     Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91,  alin. (1) lit. a), alin.(2), lit.d), art.92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se revocă împuternicirea să reprezinte Consiliul Județean Neamț și să exercite competențele și atribuțiile acționarului în cadrul Adunăriii Generale a Acționarilor a Societății Comerciale TROLEIBUZUL S.A Neamț a domnului UNGURIANU CRISTIAN.

Art.2: Se modifică art.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.156/2016 privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul adunărilor generale ale acționarilor ale agenților economici de interes județean, cu modificările ulterioare, în sensul înlocuirii domnului UNGURIANU CRISTIAN cu domnul DAN VASILE CONSTANTIN, pentru a reprezenta Consiliul Județean Neamț și a exercita competențele și atribuțiile acționarului în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a Societății Comerciale TROLEIBUZUL S.A Neamț.

Art.3: Se modifică art.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.156/2016 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean, cu modificările ulterioare, în sensul înlocuirii domnului Dragoș Nicolae Andoni cu domnul Vasile Baciu, pentru a reprezenta Consiliul Judeţean Neamţ şi a exercita competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societății Comerciale DRUPO S.A. Neamț.

Art.4: Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea contractelor de reprezentare.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum şi agenţilor economici vizaţi prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

                             CONTRASEMNEAZĂ:

                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                               Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.302

Din 30 octombrie 2017