ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                                                                      CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ  în Comisia de soluționare a contestațiilor privind orientarea școlară şi profesională

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, ministrului sănătăţii şi ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale;

Examinând expunerea de motive nr. 20.229/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.1.601/2017 a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț;

   Văzând raportul de specialitate nr. 20.229/2017 al Direcţiei juridice și relații internaționale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul-verbal nr. 20760/2017;

       Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispozitiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se desemnează domnul Iulian Luca ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comisiei de soluționare a contestațiilor privind orientarea școlară şi profesională, constituită la  nivelul judeţului Neamţ.

   (2) În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.130/2017 pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ  în Comisia de contestații privind orientarea școlară şi profesională.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor  interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                     Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.303

Din 30 octombrie 2017