ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în comisia de concurs/examen, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman

 

   Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului sănătății nr.284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 19.875/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.4775/2017 a Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman;

   Văzând raportul de specialitate nr. 19.875/2017 al Direcţiei de management, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul-verbal nr. 20761/2017;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispozitiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Neamț în comisia de concurs/examen organizat pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman, după cum urmează:

1. Atănăsoaie – Iacob Cristina – Daniela;

2. Vasiliu Veronica;

3. Năstase – Onu Iuliana.

Art.2: Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Neamț în comisia de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul concursului/examenului organizat pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman, după cum urmează:

1. Andrița Valeriu;

2. Conache – Gavriliu Angela;

3. Grumezescu Florin.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor  interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ:

                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

      Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.304

Din 30 octombrie 2017