ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                                                                        CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind darea în administrare a unor imobile aparținând domeniului public al Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.21.066/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreședinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.21.066/2017 al Direcției de management și al Direcției juridice și relații internaționale, solicitarea nr. 56.557/2017 a Ministerului Sănătății, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit.„c”, alin.(4), lit.„a”, alin. (5) lit. ”a”, pct.3  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:(1) Se aprobă darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.66/2003 privind transmiterea unor imobile  în folosinţă gratuită Spitalului Judeţean Neamţ.

           Art.2: Direcția de management și Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor Consiliului Județean și editarea Monitorului Oficial al Județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                                             SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                        Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr.306

Din 06 noiembrie 2017

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 306.PDF