ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                                                                  CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 296/2017 privind aprobarea unei asocieri cu Fundația „FRIENDSHIP AMBASSADORS” în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 21.184/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.115/2017 a Fundației „FRIENDSHIP AMBASSADORS”;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 21.184/2017 al Direcţiei generale buget finanţe, al Direcției de management şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea acordului de asociere – anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 296/2017 privind aprobarea unei asocieri cu Fundația „FRIENDSHIP AMBASSADORS” în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean, după cum urmează:

1.                  Pct.4.2, lit.„a” al articolului IV- Obligațiile Fundației „FRIENDSHIP AMBASSADORS” se modifică, după cum urmează:

„a.  să cheltuiască suma alocată de Consiliul Județean Neamț pentru acoperirea cheltuielilor privind premierea concurenților, conform bugetului transmis prin adresa nr.115/2017”.

Art.II:  Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adițional la acordul de asociere.

Art.III: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor Consiliului Județean și editarea Monitorului Oficial al Județului.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                              Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr.307

Din 06 noiembrie 2017