ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                                                                       CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 257/2017 privind aprobarea unei asocieri cu Oraşul Tîrgu Neamţ în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.21.314/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 19.543/2017 a Oraşului Tîrgu Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.21.314/2017 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcției de Management şi Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (5), lit.” a”, pct. 3,  alin. (6), lit.”a”şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea lit.„a”  a pct.4.1- Obligațiile Consiliului Județean Neamț al art.IV – Obligațiile asociaților din Acordul de asociere – anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 257/2017 privind aprobarea unei asocieri cu Oraşul Tîrgu Neamţ în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean, aceasta urmând să aibă conținutul:

4.1. Obligaţiile Consiliului Judeţean Neamţ:

a.                    să aloce suma de 200.000 lei din bugetul Judeţului Neamţ pe anul 2017, în vederea realizării obiectului asocierii de la pct. II, numai la solicitarea scrisă a unității administrativ-teritoriale, formulată până cel târziu la data de 30 noiembrie 2017, pe bază de documente justificative din care să rezulte obligații de plată (contract, procese verbale de recepție semnate de persoanele în drept, facturi etc.) prezentate la Direcţia generală buget-finanţe din cadrul Consiliului Judeţean Neamţ; suma va fi alocată în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea documentelor precizate, sub condiția acceptării sumelor la plată.”.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adițional la acordul de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor Consiliului Județean și editarea Monitorului Oficial al Județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

                                                   

                      

 

                    CONTRASEMNEAZĂ:

                                                   SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                            Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.308

Din 06 noiembrie 2017