ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                          

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 179/2016 privind aprobarea proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț”  

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.22.127/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adresei nr.14.840/OI/2017 a Agenției pentru Dezvoltare Regională NORD-EST-Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020;

Văzând raportul de specialitate comun nr.22.127/2017 al Serviciului turism și al Direcţiei generale buget-finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.„b”, alin. (3) lit. ”f”, alin.(5), lit.”a”, pct.10 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 179/2016 privind aprobarea proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț”, urmând ca acesta să aibă conținutul:  

Art.2: Se aprobă documentația tehnico-economică (SF cu elemente DALI) aferentă proiectului Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț”, în valoare totală de 1.623.926 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 1.269.763 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.II: Se aprobă modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 179/2016 privind aprobarea proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț”, urmând ca acesta să aibă conținutul:

Art.3: Se aprobă valoarea totală a proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț”, în cuantum de 1.687.610 lei (inclusiv TVA).”

Art.III: Se aprobă modificarea art.4 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 179/2016 privind aprobarea proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț”, urmând ca acesta să aibă conținutul:  

„Art.4: Se aprobă contribuția proprie a Județului Neamț în proiect, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale acestuia, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 381.178,59 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț”.

Art.IV: Se aprobă modificarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției cuprinși în anexa nr.1- Descrierea proiectului- la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 179/2016 privind aprobarea proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț”, după cum urmează:  

„Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:

1.     Valoarea totală:1.623.926 lei (inclusiv TVA),

                     din care C+M în valoare de 1.269.763 lei (inclusiv TVA);

2.     Durata de realizare a lucrărilor:18 luni.”

Art.V: În mod corespunzător, se modifică documentația tehnico-economică (SF cu elemente de DALI) aferentă proiectului-anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 179/2016 privind aprobarea proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț”.

Art.VI: Serviciul turism și Direcția generală buget finanțe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

     Art.VII: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum și aducerea acesteia la cunoștință publică, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                  Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 309

Din 22 noiembrie 2017