ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                  

HOTĂRÂRE

 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 20/2017

privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMȚ”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016;

Examinând expunerea de motive nr. 2.509/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMȚ” nr. 18/2017;

Văzând raportul de specialitate nr. 2.509/2017 al Direcției Juridice și Relații Internaționale.

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispozitiilor art.91, alin.(2), lit.„d” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.20/2017 privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMȚ”, în sensul introducerii după art.1 a unui nou articol, numerotat art.1¹, cu următorul conținut:

Art.1¹: Mandatul acordat potrivit art.1 produce efecte juridice de la data adoptării de către Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMȚ” a hotărârii prin care se aprobă preluarea atribuțiilor de autoritate publică tutelară pentru Compania Județeană APA SERV S.A. Neamț.”.

Art.II: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituțiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                                            CONTRASEMNEAZA

                                                                                           SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                               Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr.31

Din 15 februarie 2017