ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                                                                      CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2017

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017;

Examinând expunerea de motive nr. 22.355/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 22.355/2017 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

       Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2017, conform anexei nr.1.

Art.2: Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017, conform anexei nr.2.

Art.3: Se modifică numărul de personal permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pe anul 2017, conform anexei nr.3.

Art.4: Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: În mod corespunzător, se modifică anexele nr. 1, 2,  și 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 107/2017 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2017, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6: Direcţia generală buget finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ:     

                                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                          Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 310

Din 22 noiembrie 2017