ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea statului de funcţii al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr.21.530/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.5/281/2017 a Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamţ;

 Văzând raportul de specialitate nr. 21.530/2017 al Direcției de Management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

     Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

  În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcții al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamţ, anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 226/2017 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamţ, în sensul completării nivelului studiilor aferente funcției de șofer, treapta profesională I, poziția 21 în statul de funcții, din cadrul Compartimentului Secretariat, Administrativ, acesta urmând a fi studii  medii, generale.

Art.2:  Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 decembrie 2017, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi conducerea Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamţ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                   Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr. 311

Din 29 noiembrie  2017