ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 21.840/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.1.920/2017 a Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu”;

            Văzând raportul de specialitate comun nr.21.840/2017 al Direcției de Management și al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Hotărârea nr.2/2017 a Consiliului de Administrație al Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu”,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 decembrie 2017, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, art.1 și anexele nr.1 și 2 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 185/2016 privind unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ,  cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                    Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 312

Din 29 noiembrie  2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 312.PDF