ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea statului de funcţii al Complexului Muzeal Județean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr.311/2003, republicată, precum și ale Legii- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr.21.971/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.2.439 și 2.777/2017 ale Complexului Muzeal Județean Neamţ;

 Văzând raportul de specialitate nr.21.971/2017 al Direcției de Management, Hotărârea nr.40/2017 a Consiliului de Administrație al Complexului Muzeal Județean Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

  În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcții al Complexului Muzeal Județean Neamţ, anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 251/2016 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Complexului Muzeal Județean Neamţ, după cum urmează:

a.     Postul de gestionar custode, studii medii, treapta profesională II, poziția 10 în statul de funcții, din cadrul Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț, Secția Muzeală I Piatra Neamț –Bicaz, se transformă în muzeograf, studii superioare, grad profesional II;

b.     Postul de conservator, studii medii, treapta profesională II, poziția 30 în statul de funcții, din cadrul Muzeului de Științe Naturale Piatra Neamț, Secția Muzeală II Piatra Neamț, se transformă în conservator, studii superioare, grad profesional II.

Art.2:  Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 decembrie 2017, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi conducerea Complexului Muzeal Județean Neamţ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

     

   CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                          Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr. 313

Din 29 noiembrie  2017