ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind avizarea comisiei de concurs/examen, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman

 

   Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 21.422/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 5.109/2017 a Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman;

   Văzând raportul de specialitate nr. 21.422/2017 al Direcţiei de management, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispozitiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se avizează comisia de concurs/examen organizat pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman, după cum urmează:

Președinte: dr. Anca Mihaela Hîncu – manager al Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman;

Membri: – dr.Cristina-Daniela Atănăsoaie-Iacob – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

      Veronica Vasiliu – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

   – Iuliana Năstase-Onu – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                  – Dan Gabriel Arvătescu – reprezentant al Colegiului Medicilor Neamț;

                  – Maria Oprea – reprezentant al salariaților;

   Secretar: Dorina Varniote – referent.

  Art.2: Se avizează comisia de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul concursului/examenului organizat pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman, după cum urmează:

  Președinte:– dr. Valeriu Andrița – reprezentantul Consiliului Județean Neamț;

  Membri: – Angela Conache-Gavriliu – reprezentant al Consiliului Județean  Neamț;

      Florin Grumezescu – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

   – Alexandrina Neamțu – medic primar neurolog;

                  – Constantin Nanu – reprezentant al Colegiului Medicilor Neamț;

                  – Claudiu Baciu – reprezentant al salariaților;

    Secretar: Dorina Varniote – referent.

   Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor  interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

           CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                            Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 314

Din 29 noiembrie  2017