ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                      

HOTĂRÂRE

 

pentru aprobarea modelului contractului de prestări servicii privind depozitarea în Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.21.896/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.1.219/2017 a Serviciului public de administrare a sistemului de management integrat al deșeurilor în Județul Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 21.896/2017 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

       Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit.”d”, alin. (5) lit. ”a”, pct.13  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modelul contractului de prestări servicii privind depozitarea în Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Serviciul public de administrare a sistemului de management integrat al deșeurilor în Județul Neamț și Direcția investiții, programe și infrastructură județeană vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI

                       Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 315

Din 29 noiembrie  2017

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 315.PDF