ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea devizelor generale actualizate pentru unele obiective de investiții

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Examinând expunerea de motive nr.22.196/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.22.196/2017 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă actualizarea devizului general al obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 155G Bodești-Cîrligi, km 7+400-13+600, județul Neamț”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean nr.11/2009 privind aprobarea unor documentaţii tehnico-economice pentru unele obiective de investiţii de interes judeţean.

Art.2: (1) Se aprobă actualizarea devizului general al obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 156C Tazlău-Casa de copii, km 2+335-5+426, județul Neamț”, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 (2) În mod corespunzător, se modifică anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean nr.11/2009 privind aprobarea unor documentaţii tehnico-economice pentru unele obiective de investiţii de interes judeţean.

Art.3: (1) Se aprobă actualizarea devizului general al obiectivului de investiții de interes județean „Consolidare drum județean DJ 158 Buhuși-Moldoveni-Secuieni, km 5+200-16+000”, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean nr.34/2006 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru unele investiţii de interes judeţean.

Art.4: (1) Se aprobă actualizarea devizului general al obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 157I Bozienii de Sus-Ruginoasa, km 1+200-3+700”, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean nr.148/2006 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiţii de interes judeţean.

Art.5: (1) Se aprobă actualizarea devizului general al obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 207A Roman-Bîra-Nistria, km 17+824-20+500”, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexa nr.8 la Hotărârea Consiliului Județean nr.148/2006 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiţii de interes judeţean.

Art.6: (1) Se aprobă actualizarea devizului general al obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 280 limită județul Iași-Bîra, km 21+000-21+830”, conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean nr.201/2015 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente unor obiective de investiţii de interes judeţean.

Art.7: (1) Se aprobă actualizarea devizului general al obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 159 Bucium-Valea Ursului, km 39+712-40+800”, conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean nr.201/2015 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente unor obiective de investiţii de interes judeţean.

Art.8: (1) Se aprobă actualizarea devizului general al obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean în vederea creșterii siguranței circulației, intersecție DN 15D, km 8+909 cu drumul județean DJ 156A”, conform anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Județean nr.71/2016 privind aprobarea unei documentaţii tehnico-economice pentru un obiectiv de investiţii de interes public judeţean.

Art.9: (1) Se aprobă actualizarea devizului general al obiectivului de investiții de interes județean „Demolare coș fum centrală termică și construire coș fum nou” amplasat în incinta Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman”, conform anexei nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Județean nr.182/2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii „Demolare coș fum centrală termică și construire coș fum nou” amplasat în incinta Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman”.

Art.10: (1) Se aprobă actualizarea devizului general al obiectivului de investiții de interes județean „Dezafectare coș fum și schimbare destinație clădire centrală termică în spații cu funcțiune administrativă”, conform anexei nr.10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Județean nr.219/2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii „Dezafectare coș fum și schimbare destinație clădire centrala termică în spații cu funcțiune administrativă”.

Art.11: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.12: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                     Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 317

Din 29 noiembrie  2017