ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                      

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea statului de funcții al Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Examinând expunerea de motive nr.22.061/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 1.138/2017 a Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău;

Văzând raportul de specialitate comun nr.22.061/2017 al Direcției de management și Direcției generale buget finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (2) lit.„c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău, anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 237/2016 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău, în sensul transformării a două posturi de referent (agent de teren) debutant, studii medii, pozițiile nr.16 și 17 în statul de funcții, din cadrul Compartimentului Custodie Lacuri Vaduri și Pângărați, în referent (agent teren), treapta profesională II, studii medii.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 decembrie 2017, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Direcţia de Administrare a Parcului Național Ceahlău şi Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

  

     

 

    CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                             Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 318

Din 29 noiembrie 2017