ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                          

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare de către Compania Județeană APA SERV SA

      

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 22.309/2017 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adresei nr. 31.479/2017 a Companiei Județene APA SERV SA;

Văzând raportul de specialitate nr. 22.309/2017 al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispozitiilor art.91, alin.(1), lit.„d” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

  HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă achiziționarea, în condițiile legii, a serviciilor juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare de către Compania Județeană APA SERV SA, pentru litigiile în care aceasta este parte.

Art.2: Se mandatează reprezentanții Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Companiei Județene Apa Serv SA. în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor art.1.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

   CONTRASEMNEAZĂ:      

                                                                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                             Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 319

Din 29 noiembrie  2017