ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                        

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.230/2017 privind aprobarea proiectului de interes public județean „Gala Ambasadorilor Nemțeni”

 

  

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii tinerilor nr.350/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.22.706/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 22.706/2017 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcției de Management şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.„b”, şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.230/2017 privind aprobarea proiectului de interes public județean „Gala Ambasadorilor Nemțeni”, aceasta urmând a avea conținutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                           Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 321

Din 29 noiembrie  2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 321.PDF