ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                               

HOTĂRÂRE

 

privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2017

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, precum și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.22.122/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.27.216/2017 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.22.122/2017 al Direcţiei generale buget finanţe și Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea împrumuturilor contractate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pentru anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

     

 

 

                                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                    Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 322

Din 29 noiembrie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 322.PDF