ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 20.692/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr.2725 și 2937/2017 ale Direcției Județene pentru Sport și Tineret Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 20.692/2017 al Direcţiei generale buget finanţe, al Direcției de management şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.5, lit.„a”, pct.6, alin. (6) lit.„a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:(1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț, în vederea organizării Galei ”Premierea celor mai buni sportivi din Județul Neamț”, acțiune ce va avea loc în data de 14 decembrie 2017, în sala ”Calistrat Hogaș” a Consiliului Județean Neamț.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 50.000 lei, în vederea realizării acțiunii de interes public de la alin. (1).

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                          Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr. 323

Din 29 noiembrie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 323.PDF