ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 266/2017 privind organizarea evenimentului ”Târgul de Crăciun la Neamț” 2017

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.22.660/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.1269/2017 a Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.22.660/2017 al Direcţiei generale buget finanţe și al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.„b”, alin. (6), lit.„a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I:  Se aprobă completarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 266/2017 privind organizarea evenimentului ”Târgul de Crăciun la Neamț” 2017, cu un nou alineat, numerotat (3), care va avea următorul conținut:

„(3) În completarea sumei prevăzute la alin.(2), Centrul pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare” Neamț va aloca pentru realizarea evenimentului o sumă de maxim 300.000 lei, din veniturile proprii, donații și sponsorizări.”

Art.II: În mod corespunzător, pct.4.1.2 al articolului IV- „Obligațiile asociaților” din acordul de asociere anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 266/2017 privind organizarea evenimentului ”Târgul de Crăciun la Neamț” 2017, se modifică, urmând a avea conținutul:

            „4.1.2. Consiliul Județean Neamț alocă Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț suma de 500 mii lei, ca subvenție de la bugetul Județului Neamț. Totodată, Centrul pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare” Neamț va aloca pentru realizarea evenimentului o sumă de maxim 300.000 lei, din veniturile proprii, donații și sponsorizări.”

Art.III: Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț și Direcţia generală buget finanţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcția Juridică și Relații Internaționale va dispune măsurile necesare redactării și încheierii actului adițional la acordul de asociere.

     Art.IV: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

 PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

 

            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 324

Din 29 noiembrie 2017