ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                      

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unor terenuri din proprietatea Municipiului Roman în proprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.22.820/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 4.373/2017 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 22.820/2017 al Direcției de management şi al Direcției juridice și relații internaționale, adresa nr. 19.832/2017 a primarului Municipiului Roman, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”c”, alin. (5) lit. ”a” pct.2  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al Municipiului Roman în domeniul public al Județului Neamț a 3 parcele de teren, situate în municipiul Roman, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării unor proiecte de interes public județean, respectiv construirea unor case de tip familial.

Art.2: Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                            SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                   Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 326

Din 29 noiembrie  2017

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 326.PDF