ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.255/2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului regional „Startup Activator”

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 23.034/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 23.034/2017 al Serviciului proiecte europene, al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

                    Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.„b”, alin. (6), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea alin.(1) al art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.255/2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului regional „Startup Activator”, urmând ca acesta să aibă conținutul:

”(1) Se aprobă participarea Județului Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, la realizarea proiectului „Startup Activator”, ce va fi depus pentru obținerea finanțării în cadrul Proiectului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiții 8.iii – Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7 – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, cu o valoare totală de 18.155.253,86 lei, din care valoarea estimată a cheltuielilor eligibile cuvenite Județului Neamț este de 426.373,83 lei, iar contribuția proprie a acestuia este de 8.527,48 lei (2% din valoarea cheltuielilor eligibile).”.

Art.2: Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.255/2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului regional „Startup Activator”, urmând ca aceasta să aibă conținutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Serviciul proiecte europene din cadrul Direcției investiții, programe și infrastructură județeană va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

 

 PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                          Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr. 328

Din 29 noiembrie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 328.PDF