ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 156/2016  privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.2532/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza demisiei domnului Viorel Marian;

Văzând raportul de specialitate nr. 2532/2017 al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr.2615/2017.

        Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91,  alin. (1) lit. a), alin.(2), lit.d), art.92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică art.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 156/2016 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean, cu modificările ulterioare, în sensul înlocuirii domnului Viorel Marian cu domnul Dan Boacă, pentru a reprezenta Consiliul Judeţean Neamţ şi a exercita competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Județene APA SERV S.A.

Art.2: Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea contractului de reprezentare.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum şi agenţilor economici vizaţi prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

 PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

                  CONTRASEMNEAZĂ:

                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                    Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr.33

Din 15 februarie 2017