ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                          CONSILIUL  JUDEŢEAN                           

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.207/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul consiliilor de administraţie ale instituţiilor de cultură de interes judeţean

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată;

            Examinând expunerea de motive nr. 22.621/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate nr. 22.621/2017 al Direcției juridice și relații internaționale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatul votului secret consemnat în procesul – verbal nr. 23.126/2017;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ și demisia domnului Gheorghe Triboi, înregistrată sub numărul 23.165/29.11.2017;

            În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se ia act de demisia domnului Gheorghe Triboi din calitatea de reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ.

Art.2: Se modifică art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.207/2016, în sensul desemnării domnului Lucian Corneliu Agăleanu și a domnului Radu Tudorel ca reprezentanți ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                            Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 331

Din 29 noiembrie  2017