ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 266/2017 privind organizarea evenimentului ”Târgul de Crăciun la Neamț” 2017

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile art.3 și 10 din Carta europeană a autonomiei locale, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Examinând expunerea de motive nr.23.438/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.30.579/2017 a Municipiului Piatra Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.23.438/2017 al Direcţiei generale buget finanţe,  Direcţiei juridice și relaţii internaţionale și al Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă, Hotărârea Consiliului local al Municipiului Piatra Neamț nr.319/2017, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.„b”, alin. (6), lit.„a” şi „c”, precum și  ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I:  Se aprobă modificarea art.2, alin.(1)  al Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 266/2017 privind organizarea evenimentului ”Târgul de Crăciun la Neamț” 2017, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca acesta să aibă conținutul:

„(1) Se aprobă asocierea Județului Neamț, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Municipiul Piatra-Neamț, prin Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț, în vederea realizării evenimentului prevăzut la art.1, alin.(1).”

Art.II: Se completează și se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 266/2017 privind organizarea evenimentului ”Târgul de Crăciun la Neamț” 2017, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca aceasta să aibă conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art.III: Direcția juridică și relații internaționale și Direcția de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv redactarea și semnarea acordului de asociere.

     Art.IV: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

 PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

 

                 CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                     Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 333

Din 12 decembrie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 333.PDF